Osalemistingimused Samsungi õpilaskonkursile Solve for Tomorrow

Samsungi õpilaskonkursile Solve for Tomorrow (edaspidi „Konkurss“ või “Võistlus”) registreerudes nõustub osaleja järgima allolevaid tingimusi. Kogu korraldaja konkursi kohta avaldatud teave veebilehel www.solvefortomorrow.ee või mujal on käesolevate tingimuste osa.

Konkursi läbiviija Eestis on kommunikatsioonibüroo Hamburg ja Partnerid.

Konkurss on jagatud kolmeks etapiks. Igas etapis toimub valikuprotsess ning igas järgmises etapi saavad osaleda ainult need, kes läbivad žürii otsusega eelneva võistlusetapi.

1. Mõisted 

„Tingimused” - konkursi osalemistingimused. 

„Konkurss“ ja/või „Võistlus“ tähendavad õpilaskonkurssi Samsung Solve for Tomorrow

"Konkursi briif" tähendab lühikokkuvõtet, mille osalejad peavad oma võistlustöö raames ideena esitama.

„Agentuur“ tähendab selle konkursi korraldajaid Eestis, Lätis ja Leedus: Publicum Leedus, KA Lätis ning Hamburg ja Partnerid Eestis. 

"Võitja" tähendab edukaid osalejaid, kes saavad auhinna. 

“Auhind” tähendab võitjate auhinda.

"Idee" tähendab ideed või lahendust, mille osaleja registreeris vastavalt teemale võistlusele.

"Samsung" tähendab Samsung Electronics Baltics, registreerimisnumber 40003963909, registreeritud aadress: Duntes Street 6, Riia, LV-1013, Läti. 

“Sisenemine võistlusele” tähendab registreerimisvormi esitamist võistlusele. 

„Registreerimine” tähendab meeskonna registreerimist võistlusele.

 „Osaleja” tähendab iga võistkonnaliiget, kes on konkursile registreerunud.

„Teema” tähendab Samsungi poolt konkursile esitatud lähteülesannet.

 „Idee edasiarendus“ tähendab võistkonna 2. etappi esitatud konkursitööd.

„Finalist” tähendab võistkonda, kes on valitud osalema võistluse 3. etappi. 

„Võistlusinfo“ - mis tahes (mitteisiklik) teave, mille võistkond on esitanud konkursi mis tahes etapis. 

„PR eesmärk“ on võistkonna võistlusinfo kasutamine turunduse ja reklaami tarbeks vastavalt punktis 9.2 sätestatule.

2. Vastavus konkursi tingimustele

Konkursil võivad osaleda üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste 8.-11. klassi õpilased Eestist, Lätist ja Leedust.

Konkursil osalemine on tasuta.

Konkursil saavad osaleda 3-5-liikmelised võistkonnad.

Kui osaleja esitab konkursil osalemiseks taotluse ning võistkond selle heaks kiidab, peab taotlus vastama järgmistele tingimustele:

 • Iga võistkond võib esitada ainult ühe (1) idee.
 • Iga võistkonna juures peab olema koolipoolne juhendaja/õpetaja/loovjuht.
 • Iga osaleja võib olla ainult ühe (1) võistkonna liige.
 • Võistlusel osalejad peavad looma orginaalteose, mitte kopeerima teksti, pilte, heli või videosalvestisi kolmandatelt isikutelt.
 • Võistluse võitmiseks peavad osalejad olema võistluse ajal kättesaadavad, osalema töötubades / meistriklassides / mentorlusel ja finaalüritusel vastavalt korraldaja juhistele.
 • Iga võistkond tegutseb heas usus, teeb mõistlikult koostööd Samsungiga ja õigeaegselt, ei käitu viisil, mis võib kahjustada Samsungi mainet või kahjustada Samsungi või teiste võistlusel osalejate tervist, ohutust või heaolu.

3. Konkursi ajakava

Konkurss kestab aprillist 2021 kuni detsembrini 2021 alljärgneva ajakava kohaselt: 

Konkursi algus 28/04/2021
Esimese etapi ideede esitamise tähtaeg 31/05/2021
Esimese etapi võitjate välja kuulutamine16/06/2021
Teise etapi võistkondade ideede arendamise faas16/06/2021 - 29/10/2021
Teise etapi meistriklassid/töötoadSeptember 2021
Teise etapi tööde esitamise tähtaeg 29/10/2021
Kohalik žürii hindab võistlustöid29/10/2021-12/11/2021
15 võistkonda saavad kutse osaleda finaalis, finalistide väljakuulutamine 16/11/11
Kolmanda faasi lõpuüritus, žürii hindamine ning võitjate välja kuulutamineDetsember 2021

Töötubade ja finaalürituse täpsed kuupäevad kinnitatakse jooksvalt. Korraldaja teeb sobivate kuupäevade leidmiseks koostööd 2. etapi osalejatega, võistlusel kolmandasse etappi jõudmiseks on kohustuslik osalemine kokkulepitud kuupäevadel.

Kõiki kuupäevi võib Samsung muuta. 

4. 1. etapp – Kvalifikatsioon

4.1. Osalejad peavad esitama oma avalduse veebilehel www.solvefortomorrow.ee hiljemalt 31. mail 2021. aastal kell 23:59 (GMT + 2) (kandideerimise tähtaeg).

4.2 Avaldus peab koosnema:

 • täielikult täidetud veebipõhisest taotlusvormist koos vastustega kõigile küsimustele
 • visuaalist, mis annab ettekujutuse ideest või selle kontseptsioonist PDF või PPT failivormingu kujul. Fail tuleb lisada taotlusvormile allalaaditava aegumatu lingina (näiteks Google Drive või Dropboxi  link) või muul viisil, mis on taotlusvormis ära märgitud.
 • Konkursi briifist, mis on oma olemuselt seotud tehnoloogiaga ja vastab konkursi nõuetele.

Kuidas kasutada tehnoloogiat iseenda heaoluks nii, et see ei domineeriks meie elu üle?

4.3 Avaldused vaatavad üle ja hindavad Samsungi ja agentuuride esindajad.

4.4 Võistlustingimustele vastanud võistkondi teavitatakse e-posti teel ning nad saavad jätkata konkursi teises etapis.

4.5 Esimese etapi võistlustööde puhul hindab võistluskomisjon järgmisi kriteeriume (1. etapi kriteeriumid):

 • Tehnoloogia – kas idee saavutamiseks/teostamiseks on võimalik kasutada tehnoloogiat?
 • Loovus – kui originaalne on esitatud idee?
 • Teostatavus – kui teostatav on idee praeguste tehnoloogiliste võimaluste ja ressurssidega?
 • Sotsiaalne mõju – millise ühiskondliku väljakutsega võistkond tegeleb, kuidas on võistkond arvestanud sihtrühma vajadustega ning idee potentsiaaliga jõuda sihtrühmani?
 • Tehnoloogia – kas idee saavutamiseks/teostamiseks on võimalik kasutada tehnoloogiat?

5. 2. etapp – idee edasiarendus

5.1 Kõik võistkonnad, kes olid edukad ja jõudsid vastavalt punktile 4.4 konkursi teise etappi, saavad alustada täpsema ideede välja töötamise ja arendusega.

5.2 Teises etapis peavad osalejad oma idee edasi arendama täpsemaks kontseptsiooniks, kasutades selleks ka töötubadest saadavad sisendit.

5.3 Osalejad peavad oma Idee edasiarenduse esitama hiljemalt 29. oktoobril 2021 (2. etapi esitamise tähtaeg) kell 23:59 (GMT +2).

5.4. Idee edasiarendus peab koosnema:

 • Projekti visuaalsest esitlusest PDF-vormingus, PPT-vormingus või muus vormis osalejate valikul. Fail tuleb lisada taotlusvormile allalaaditava aegumatu lingina (näiteks Google Drive või Dropboxi  link) või muul viisil, mis on taotlusvormis ära märgitud.
 • Täielikult täidetud veebipõhine taotlusvorm koos üksikasjalike vastustega kõigile küsimustele.

5.5 Iga nõuete vastava avalduse vaatab läbi ja hindab kohtunike kogu, kuhu kuuluvad Samsungi töötajad, agentuuride esindajadja sõltumatud žüriiliikmed. Žüriiliikmete nimed tehakse teatavaks võistluse ametlikul kodulehel.

5.6 Žürii vaatab võistlustööd läbi, et selgitada igast riigist (Eesti, Läti, Leedu) välja 5 (viis) võistlustööd (kokku 15), mis vastavad žürii arvates kõige paremini võidukriteeriumidele. Žürii otsus on lõplik.

5.7 Võistkondi, kelle võistlustööd on nõuetele vastavad, teavitatakse e-posti teel. Samuti annab žürii teada, millised tööd jätkavad konkursi finaalis.

6. 3. etapp – finaal 

6.1 Finaalis saavad osaleda ainult need viisteist (15) võistkonda, kes said finaali jõudmise teate vastavalt punktile 5.7.

6.2 Võistkonnad esitlevad oma lõplikku projekti finaalüritusel.

6.3 Finaaltöid ja esitlust hindab rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad Samsungi töötajad ja sõltumatud žüriiliikmed.

6.4 Võitjad kuulutatakse välja finaalüritusel žürii otsusega.

6.5 Kolmanda etapi valikukriteeriumid sisaldavad järgmisi tingimusi (3. etapi kriteeriumid).

Ideid hinnatakse, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 1. Tehnoloogia (rakendus, toode või teenus) kasutamine võistlusteema lahendamiseks
 2. Finaalüritusel esitletud lõpliku töö üksikasjalisus ja kvaliteetsus
 3. Idee selge arendamine ja lõpule viimine alates konkursi 2. etapist
 4. Idee loovus ja originaalsus
 5. Lahenduse teostatavus praeguse tehnoloogia, ressursside, seaduste ja määrustega
 6. Idee potentsiaal ühiskonna ja/või keskkonna kasuks rakendamisel
 7. Potentsiaal sihtgrupini jõudmiseks
 8. Disainmõtlemise demonstreerimine
 9. 5G, AI, IoT, VR või AR lahenduste integreerimine töösse annab lisapunkte

7. Auhinnad 

Esimese koha võitja on enim punkte saanud võistkond. Esimene auhind koosneb 5000 euro suurusest rahalisest preemiast (maksud tasub Samsung) ja 5000 euro eest valitud Samsungi seadmetest.

Teise koha võitja on finaalis teise koha punktid saanud võistkond. Teise koha auhind koosneb 5000 euro eest valitud Samsungi seadmetest. 

Kolmanda koha võitja on finaalis kolmanda koha punktid saanud võistkond. Kolmanda koha auhind koosneb 3000 euro eest valitud Samsungi seadmetest. 

Kõikidelt auhindadelt tasub Samsung maksud vastavalt võitja koduriigi seadustele.

8. Võistlustööde kasutamine

8.1 Korraldaja võib igal ajal ja mis tahes põhjusel kasutada konkursile laekunud töid mistahes etapis oma veebisaitidel või mis tahes suhtlusvõrgustikus.

8.2 Konkursil osalemisel nõustuvad osalejad, et nende projekte võib mis tahes viisil reprodutseerida, kohandada, kasutada või avaldada Samsung Electronicsi hallatavatel veebilehtedel, konkursi veebilehel ning Samsung Lietuva, Samsung Latvia või Samsung Eesti Facebooki kontol. Ühtlasi kinnitavad osalejad, et neil on kõik volitused ja õigused konkursil osalemiseks ning selles punktis nimetatud õiguste andmiseks ning et korraldaja ei pea osalejatele ega ühelegi kolmandale isikule tasuma mingeid kasutus-, litsentsi- ega muid tasusid ega tegema muid makseid projektidega seotud intellektuaalomandi õiguste eest. Korraldajal on seega õigus kasutada projekte või nende osi oma äranägemise järgi ilma asukoha- või ajapiiranguteta mis tahes eesmärgil, sh õigus a) reprodutseerida projekte mis tahes hulga koopiatena ja mis tahes viisil; b) muuta, parandada ja täiendada projekte; c) levitada projektidest tehtud koopiaid mis tahes riigis; d) näidata projekte üldsusele; e) edastada projekte üldsusele ringhäälingusaadete kaudu või muul viisil, sh arvutivõrkude kaudu (digitaalne infosisu, sihtlehed jne).

8.3 Iga osaleja kinnitab, et tema on konkursile esitatud töö autor. Osaleja hüvitab korraldajale igasugused kahjud, kohustused, nõuded ja toimingud, sealhulgas mõistlikult õigusabitasud, mis tulenevad otseselt või kaudselt käesolevas punktis sätestatud tingimuse rikkumisest.

8.4 Iga taotleja annab nõusoleku Samsungile, agentuuridele ja nende sidusettevõtetele õiguse raporteerida meedias konkursist, sealhulgas osaleja ideedest, väljatöötatud lahendusetes ja lõplikust lahendusest, sealhulgas turunduseesmärkidel.

9. Isikuandmed – õigused kasutada nimesid, pilte ja videoid

9.1 Samsung on võistluse vastutav andmete töötleja. Agentuurid on Samsungi andmetöötlejad.

9.2 Samsung kasutab privaatseid isikuandmeid ainult konkursi korraldamiseks ja haldamiseks (sealhulgas osalejatega ühenduse võtmiseks seoses konkursi ja auhindade jagamise tegevustega) ning allpool toodud PR-eesmärkidel.

 • Iga taotleja, kes jõuab konkursi teise etappi, annab nõusoleku, et Samsung, agentuurid ja nende sidusettevõtted võivad nime, asukohta ja vanust kasutada konkursiga seotud reklaamides ja turunduses.
 • Iga taotleja, kes jõuab konkursi teise etappi, annab nõusoleku, et Samsung, agentuurid ja nende sidusettevõtted võivad kasutada isikuandmeid, näiteks osaleja konkursile esitatud fotosid ja videoid konkursi reklaamimisel ja turundamisel.

Iga taotleja, kes jõuab konkursi teise etappi, annab nõusoleku, et Samsung, agentuurid ja nende sidusettevõtted võivad kasutada isikuandmeid, näiteks osaleja konkursile esitatud fotosid ja videoid avalikel üritustel ja turundamisel.

9.3 Iga osaleja isikuandmeid hoitakse vastavalt meie privaatsuseeskirjadele.

10. Nõusolek alaealise puhul

Kui osaleja on alaealine, jätavad Samsung ja agentuurid endale õiguse nõuda, et vanem/eestkostja allkirjastaks osaleja nimel nõusoleku, kinnitades konkursi tingimustega nõustumist.

11. Juriidilised tingimused 

11.1 Konkursikorraldaja ei vastuta selle finaalürituse ärajäämise eest vääramatu jõu või muude korraldajast sõltumatute asjaolude tõttu.

11.2 Korraldaja jätab endale õiguse mõistlikult ning kooskõlas kõigi asjakohaste õigusaktide ja tegevusjuhistega muuta auhinna väljaandmise tingimusi. Korraldaja jätab endale õiguse muuta ülaltoodud ajakavas sätestatud kuupäevi.

11.3 Korraldaja jätab endale õiguse: 

 • Eemaldada osaleja võistluselt ükskõik millises konkursi faasis konkursi tingimuste rikkumise tõttu.
 • Eemaldada osaleja võistluselt, kui ta ei pea kinni konkursi tähtaegadest, ja määrata talle asendaja.
 • Pikendada konkursi tähtaega või muuta konkursi kuupäevi, kui tekib tehnilisi või muid probleeme.
 • Muuta konkursi tingimusi igal ajal ja ilma osalejate nõusolekuta. Osalejaid teavitatakse kõigist muudatustest.
 • Eemaldage osalejad konkursilt ilma hüvitist maksmata.

11.4 Kohtunikud hindavad iga võistlusele esitatud tööd võidukriteeriumide alusel ning kohtunike otsus on lõplik. Kohtunikud ei tee valikut loteriiga või mingil muul juhuslikkusel põhineval otsusel. Juhul, kui kohtunikud otsustavad põhjendatult, et kõik võistlustööd on auhindade väljaandmiseks ebapiisavad, jätavad kohtunikud õiguse auhindade väljaandmisest loobuda.

11.5 Piirangud

Korraldaja ei vastuta: (a) võistlustööde mitte kätte saamise eest üleslaadimise rikete ja muude tingimuste tõttu, mida korraldaja ei saa kontrollida; (b) mis tahes hilinenud, kadunud, valesti kätte toimetatud või kahjustatud avalduste eest; (c) mis tahes arvuti või kommunikatsioonivahenditega seotud rikete või tõrgete eest; (d) korraldajast sõltumatutest sündmustest tingitud kahjude eest; või (e) mis tahes konkursiga seotud materjalide trükkimis- või kirjavigade eest.

Konkursil osalemisega nõustub osaleja vabastama korraldaja igasugusest vastutusest mis tahes nõuete, kulude, vigastuste, kaotuste või kahjude eest, mis tulenevad võistlusest või on sellega seotud, samuti auhinna vastu võtmisest ja kasutamisest tingitud kahjude eest (välja arvatud surm või kehavigastused, mis on põhjustatud korraldaja hooletusest, pettusest või muul seadusega keelatud viisist).

Korraldaja ei võta endale mingit vastutust otseste või kaudsete tagajärgede eest, mis võivad tuleneda osaleja osalemisest konkursil, mis tahes korraldaja poolt tehtud avaldustest konkursi kohta või konkursi peatamisest või ärajäämisest.

11.6 Seadus 

Konkurss ja selle tingimused on kooskõlas Eesti seadustega.

11.7 Administratsiooni poole pöördumine

Küsimuste, vaidluste või ebaselguse korral saab korraldajaga ühendust e-posti aadressil samsung@hamburg.ee.