Tingimused

Üldteave

 • Veebisaidi www.digitaalneiq.ee (edaspidi „veebisait“) omanik ja konkursi „Eesti noorte netikett“ (edaspidi „konkurss“) korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics, registreerimisnumber 40003963909, registrijärgne asukoht Duntes 6, LV-1013 Riga, Läti (edaspidi „korraldaja“), kes tegutseb koostöös kommunikatsioonibürooga OÜ Hamburg ja Partnerid, registreerimisnumber 11199312, registrijärgne asukoht Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti, ja teiste partneritega.
 • Konkurss korraldatakse algatuse „Samsungi tulevikukool“ programmi „Õpilaste digitaalne IQ“ raames, et edendada õpilaste digitaalseid oskusi suhtlemisel veebikeskkonnas.
 • Veebisait on õpilastele, õpetajatele ja teistele huvitatud isikutele mõeldud veebiplatvorm, mis on loodud eesmärgiga edendada digitaalsete tööriistade sisukat ja oskuslikku kasutamist igapäevaelus, õpingutes ning tööl.

 Osalejad

 • Konkursil võivad osaleda Eesti üldhariduskoolide 9.–12. klasside õpilased vanuses 14-19 eluaastat, Eesti kutsekeskkoolide õpilased, samuti nende õpetajad (edaspidi „osalejad“).
 • Osalejad moodustavad võistkonnad, kuhu kuuluvad 3–5 õpilast ja 1 juhendaja. Ühest koolist võib konkursil osaleda piiramatu arv võistkondi.
 • Konkursile kandideerimisel arvestatakse, et osaleja on siinsed reeglid läbi lugenud, nendega nõus ning kohustub neid järgima. Kui osaleja on noorem kui 18-aastane, peab need reeglid läbi lugema ja nendega nõustuma tema vanem või seaduslik eestkostja.

 Konkurss

 • Konkursil on iga võistkonna eesmärk koostada „Eesti noorte netikett“ ehk– isiklik arusaam sellest, milliseid käitumispõhimõtteid ja hoiakuid tuleks digisuhtluses järgida (edaspidi „projekt“). Selleks tuleb valida üks järgmistest kategooriatest:
  1. küberhügieen;
  2. küberkius;
  3. andmete turvalisus;
  4. autoriõigused;
  5. internetisõltuvus;
  6. veebis leiduv ebasobiv sisu;
  7. suhtlemine ja käitumine digimaailmas.
 • Iga võistkond peab looma ühe projekti ja esitama selle korraldajale hindamiseks.
 • Projekti loomisel võib kasutada erinevaid ja kombineeritud väljendusvorme: kirjutatud teksti, infograafikat, fotosid, animatsioone, heli või videot jms. Projekt tuleb esitada ühes järgmistest vormingutest: .doc, .jpg, .gif, .mp4, .mp3, .pdf, .png, .ppt.
 • Audiovisuaalse materjali pikkus ei tohi ületada 3 minutit. Kirjutatud teksti pikkus ei tohi ületada 1000 sõna.
 • Projekt tuleb luua ja esitada eesti keeles.
 • Projekti on keelatud lisada sisu, mida võib pidada solvavaks, vägivaldseks või muul põhjusel moraalselt vastuvõetamatuks või ebaseaduslikuks.
 • Võistkondi kutsutakse üles kasutama oma projektide ettevalmistamiseks veebisaidil www.digitaalneiq.ee olevaid materjale ja informatiivseid loenguid.
 • Võistkond peab esitama projekti korraldajale ajavahemikul 1. oktoobrist 2019 kuni 10. detsembrini 2019, saates selle e-posti aadressile digitaalneiq@gmail.com. Projekti kirjeldus peab sisaldama järgmist teavet: kõigi võistkonna liikmete ees- ja perekonnanimed, võistkonna nimi, kool, õpetaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, projekti kategooria, projekti lühikokkuvõte (kuni viis lauset).
 • Osalejad tagavad, et nende esitatud projekt on nende originaalteos.

 Hindamine ja auhinnad

 • Projekte hindab žürii, mis koosneb eri valdkondade spetsialistidest. Žürii liikmed on Riigi Infosüsteemide Ameti CERT-EE juht Tõnu Tammer, Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor Maria-Murumaa Mengel, HITSA projektijuht Kristine Asu, SA Archimedes Study in Estonia just Eero Loonurm ja Samsung Electronics Baltics esindaja Egle Tamelyte.
 • Žüriil on õigus mitte hinnata projekti, mis ei vasta konkursi reeglitele.
 • Žürii hindab esitatud projektide vastavust kategooriale, teema sisu ja analüüsi sügavust, teabeallikate ja viidete kasutamist ning loomingulisust.
 • Žürii määrab kindlaks ühe võitnud võistkonna, kellele antakse peaauhind. Kõik võistkonna liikmed saavad Samsungi nutitelefoni A71.
 • Teise koha saavutanud võistkonna kõik liikmed saavad auhinnaks Samsungi nutikella Samsung Galaxy Active 2.
 • Kolmanda koha saavutanud võistkonna kõik liikmed saavad auhinnaks Samsungi kõrvaklapid Samsung Galaxy Buds ning vabapääsmed Megazone lasermängukeskusesse.
 • Konkursi võitjad avaldatakse veebisaidil 1. veebruariks 2019. Võitjatega võetakse isiklikult ühendust, et auhindade kättesaamises kokku leppida.
 • Osalejal pole õigust saada auhinda, kui selgub, et osaleja või võistkond on reegleid oluliselt rikkunud, või kui osaleja või võistkond on ebaausal viisil konkurssi mõjutanud.
 • Korraldaja välistab kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses vastutuse vigastuste, kao või kahju eest, mis on tekkinud konkursil osalemise ajal või konkursiga seoses.

Isikuandmete kaitse

 • Kõiki veebisaidil esitatud andmeid osalejate kohta kaitstakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 nõuetega.
 • Veebisaidil projektitaotluse registreerimisel annavad alla 18aastased osalejad oma vanema või seadusliku eestkostja loal ja üle 18aastased osalejad isiklikult nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Korraldaja on isikuandmete vastutav töötleja, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest konkursi raames.
 • Korraldaja kasutab osalejate isikuandmeid konkursi läbiviimiseks ja projektide hindamiseks. Kui projekte kasutatakse ka edaspidi, võib osalejate isikuandmeid kasutada allpool autoriõiguste jaotises kirjeldatud viisil.
 • Korraldajale isikuandmete edastamise otsus on vabatahtlik. Kui osaleja ei esita konkursil osalemiseks nõutavat teavet, ei saa ta konkursil osaleda.
 • Osalejate isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) ja artikli 6 lõike 1 punkt f (korraldaja õigustatud huvid). Korraldaja õigustatud huvi on reklaamida oma projekte ja Samsungi kaubamärki.
 • Kui osalejate isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on osalejatel õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis on toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist.
 • Isikuandmeid jagatakse üksnes nende kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes osutavad korraldajale teenuseid, näiteks konkursi organiseerimise teenust. Sellistele kolmandatele isikutele edastatakse isikuandmeid või antakse nendele juurdepääs, et osutada korraldajale asjakohaseid teenuseid.
 • Osalejate isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kui on vaja isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Hagi esitamise korral võidakse isikuandmeid säilitada hagimenetluse lõpuni. Kui isikuandmete säilitamine on nõutav õigusaktide alusel, järgib korraldaja vastavaid õigusnorme.
 • Kui osalejad soovivad oma isikuandmetega tutvuda, lasta neid parandada või kustutada, piirata nende töötlemist, esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kasutada andmete ülekandmise õigust või tõstatada muid küsimusi seoses oma isikuandmete käsitlemisega, võivad nad vastava taotluse esitada reeglite lõpus esitatud e-posti aadressil. Kui osaleja ei jõua korraldajaga kaebuse rahuldamises kokkuleppele, on tal õigus esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta andmekaitseinspektsioonile.

Autoriõigused

 • Konkursil osalemisel nõustuvad osalejad, et nende projekte võib mis tahes viisil reprodutseerida, kohandada, kasutada või avaldada Samsung Electronicsi hallatavatel veebilehtedel, konkursi veebilehel ning Samsung Lietuva, Samsung Latvia või Samsung Eesti Facebooki kontol. Ühtlasi kinnitavad osalejad, et neil on kõik volitused ja õigused konkursil osalemiseks ning selles punktis nimetatud õiguste andmiseks ning et korraldaja ei pea osalejatele ega ühelegi kolmandale isikule tasuma mingeid kasutus-, litsentsi- ega muid tasusid ega tegema muid makseid projektidega seotud intellektuaalomandi õiguste eest. Korraldajal on seega õigus kasutada projekte või nende osi oma äranägemise järgi ilma asukoha- või ajapiiranguteta mis tahes eesmärgil, sh õigus a) reprodutseerida projekte mis tahes hulga koopiatena ja mis tahes viisil; b) muuta, parandada ja täiendada projekte; c) levitada projektidest tehtud koopiaid mis tahes riigis; d) näidata projekte üldsusele; e) edastada projekte üldsusele ringhäälingusaadete kaudu või muul viisil, sh arvutivõrkude kaudu (digitaalne infosisu, sihtlehed jne).

Reeglite muutmine

 • Korraldajal on õigus teha reeglites ühepoolselt muudatusi.
 • Korraldaja ei vastuta selle eest, kui konkurss peatatakse vääramatu jõu või muude temast sõltumatute asjaolude tõttu.

Administratsiooni poole pöördumine

 • Küsimuste, vaidluste või ebaselguse korral võtke korraldajaga ühendust e-posti aadressil digitaalneiq@gmail.com.